Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Muzeum Ziemi UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Ziemi UAM.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł wolniewicz.
 • E-mail: pawelw@amu.edu.pl
 • Telefon: 48618296078

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Instytut Geologii
 • Adres: Krygowskiego 12
 • E-mail: geologia@amu.edu.pl
 • Telefon: 48618296000

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Collegium Geographicum
Adres: ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

Kierowniczka obiektu: mgr Magdalena Janicka, mjanicka@amu.edu.pl , Tel. 48 61 8296133

Opis: W odległości ok. 10m od wejścia do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście główne do budynku:

 • nie posiada schodów, wejście jest z tzw. poziomu zerowego,
 • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
 • windy nie są wyposażone w komunikaty głosowe oraz przyciski z alfabetem Braille’a,
 • znajduje się 8 toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami, na każdym piętrze po jednej toalecie.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje znajdujące się na holach ekrany, wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM. Tabliczki z pismem Braille’a i kodami QR przy salach zostaną zamieszczone w ciągu dwóch lat

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi  pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni, zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy: tel. 48 61 8296110